Xóa số thứ k trong dãy số với Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình nhập n số, xoá số thứ k trong n số vừa nhập. In ra n-1 số còn lại.

n= 10 (Nhập 10 phần tử)

Ví dụ: Nhập 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 6, 5, 4.

k= 8 (Xoá phần tử thứ 8).

In ra: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7,  5, 4.

Thuật toán:

          Xoá phần tử k bằng cách ghi đè phần tử thứ k+1 lên nó.

Code tham khảo:

Program xoaPhanTu;
uses crt;
var m:array[1..100] of integer;
  n,i,k:byte;
begin
   Write('So phan tu cua day: ');readln(n);
   for i:=1 to n do
   Begin
     write('M[',i,']=');
     readln(M[i]);
   end;
   write('Nhap phan tu can xoa: ');readln(k);
   for i:=k to n-1 do m[i]:=m[i+1];
   for i:=1 to n-1 do write(m[i],', ');
   readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *