Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023
Trang chủLập trình từ A-ZLập trình PascalDãy số đảo ngược trong Pascal

Dãy số đảo ngược trong Pascal

Bài toán. Viết chương trình cho phép nhập n số và in ra theo thứ tự ngược lại. Ví dụ nhập 3, 5, 7 thì in ra 7, 5, 3.

Thuật toán:

 • Dùng biến n để lưu lượng số cần nhập.
 • Dùng mảng để lưu các số vừa nhập.
 • Cho i chạy từ n về 1 để in các số vừa nhập.

Code tham khảo:

Program daoNguoc;
uses crt;
var n, i: integer;
  M: array[1..100] of real;
Begin
  write('Nhap so n: ');readln(n);
  for i:=1 to n do
  Begin
    write('M[',i,']='); readln(M[i]);
  end;
  for i:= n downto 1 do write(m[i],’ ,’);
  readln
end.
XEM THÊM
Dịch vụ thiết kế slide

NGẪU NHIÊN