Tìm cặp số có tổng lớn nhất của hai mảng số nguyên

Lập trình C++

Bài toán. Cho dãy số a (m phần tử), dãy số b (n phần tử). Tìm giá trị của ai + bj lớn nhất. Ghi ra giá trị lớn nhất . Ví dụ:

MAXARR.INP

MAXARR.OUT

6 4

3 4 6 2 7 3

3 9 5 7

16

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
  freopen("MAXARR.INP","r",stdin);
  freopen("MAXARR.OUT","w",stdout);
  int m, n, a[1000],b[1000];
  cin >> m >> n;
  for (int i=0; i<m; i++) {
    cin >> a[i];
  }
  for(int j=0; j< n; j++) {
    cin >> b[j];
  }
  int d = a[0] + b[0];
  for (int i=0; i<m; i++) {
    for(int j=0; j<n; j++) {
      if (d < a[i] + b[j])
        d = a[i] + b[j];
    }
  }
  cout << d;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *