XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 5. Xử lý dữ liệu Bảng Môn HP và Cập nhật dữ liệu vào Bảng Điểm HP

Video này sẽ thực hiện xử lý dữ liệu bảng Môn học phần và cập nhật dữ liệu MaSV và MaMon vào Bảng điểm học phần. Đây là công việc quan trọng để chuẩn bị cho việc nhập dữ liệu điểm vào Bảng điểm học phần cho Video tiếp theo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *