XD phần mềm Quản lý điểm: Bài 6. Hiển thị bảng điểm trên DataGridView. Nhập điểm học phần lần 1, 2

Video này sẽ hướng dẫn thực hiện công việc hiển thị điểm lên DataGridView. Ở đây chúng ta cần phải Join hai bảng dữ liệu SinhVien và DiemHP để lấy kết quả hiển thị lên DataGridView. Tiếp đó, chúng ta sẽ thực hiện Update điểm lần 1 và điểm lần 2 ngay trên DataGridView.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *