Video đầu tiên trong Tut Videos lập trình CSDL với Windows Form, cụ thể chúng ta sẽ xây dựng phần mềm Quản lý điểm theo Hệ thống tín chỉ. Chúng ta sẽ thực hiện những sự chuẩn bị cơ bản để bắt đầu công việc lập trình CSDL trên Windows Form (ở đây chúng ta sẽ sử dụng LinQ to Sql để lập trình CSDL).