Lập trình hướng đối tượng theo mô hình 3 lớp: Bài 5. Xây dựng lớp Presentation (tiếp theo)

Bài hướng dẫn này sẽ hoàn thiện phần còn lại của việc xây dựng lớp Presentation. Từ đây các bạn đã có cái nhìn tổng thể về việc lập trình hướng đối tượng theo mô hình 3 lớp. Ở đây, chúng ta không đề cập chi tiết đến việc xử lý các lỗi, thực hiện tạo giao diện trên Windows Form hay các xử lý ngoại lệ. Mô hình 3 lớp được xây dựng sẽ bao gồm: Presentation Layers, Business Logic Layers, và Data Access Layers.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *