Xâu ký tự (string) trong C++

Lập trình C++

Trong C++, bạn có thể tạo ra một đối tượng string để lưu trữ chuỗi ký tự. Không giống mảng ký tự, đối tượng string không có kích thước cố định và có thể mở rộng nếu cần. Dưới đây là bài giảng video chúng tôi đã biên tập về xâu ký tự (string) trong C++

Đối tượng string được tạo bởi lớp string trong thư viện #include <string>

Cú pháp: string <tên_đối_tượng>

Thư viện <string> rất nhiều hàm cho phép xử lý chuỗi. Ví dụ: tìm chiều dài chuỗi, so sánh hai chuỗi, tìm kiếm/rút trích chuỗi con, nối chuỗi,…

Một số hàm thường sử dụng với xâu ký tự s:

s.length(): Trả về kích thước của xâu ký tự s

s.earse(i, n): Xóa n ký tự từ ký tự thứ i

s.find(s1): Tìm kiếm vị trí bắt đầu của xâu ký tự s1 có trong xâu kí tự s

Một điểm cần lưu ý khi làm việc với xâu ký tự đó là chuẩn hóa xâu. Chúng ta cần đổi các ký tự in thường thành ký tự IN HOA và ngược lại. Để thực hiện công việc này ta sử dụng các lệnh dưới đây:

– Đổi từ chữ in thường sang IN HOA:

if(s[i] >= 'a' && s[i] <= 'z')
     s[i] -= 32;

– Đổi từ chữ IN HOA sang in thường:

if(s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z')
     s[i] += 32;

Lưu ý: Khi làm việc với các xâu ký tự, ta có hai loại ký tự đó là các ký tự số và các ký tự chữ. Các ký tự số gồm 10 ký tự từ 0 đến 9, còn các ký tự chữ từ a đến z. Các bài toán về xâu ký tự chủ yếu tập trung vào một số hàm chúng tôi đã nêu ra ở đây. Các bạn sẽ hiểu rõ hơn thông qua việc giải quyết một số bài toán về xâu ký tự trong chuyên mục C++ của website.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *