Bài giảng này sẽ giúp bạn bước đầu làm quen với cách định dạng văn bản trong phần mềm MS Word.