Viết chương trình quản lý sinh viên trong C#

sinh viên

Để quản lý sinh viên trong C#, chúng ta cần tạo một lớp để đại diện cho sinh viên và một lớp để quản lý danh sách các sinh viên. Sau đây là một ví dụ về chương trình quản lý sinh viên trong C#:

using System;
using System.Collections.Generic;

// Lớp đại diện cho sinh viên
public class Student
{
  public string Name { get; set; }
  public int Id { get; set; }
  public string Major { get; set; }

  public override string ToString()
  {
    return $"Name: {Name}\nID: {Id}\nMajor: {Major}\n";
  }
}

// Lớp quản lý danh sách sinh viên
public class StudentManager
{
  private List<Student> students = new List<Student>();

  // Thêm sinh viên vào danh sách
  public void AddStudent(Student student)
  {
    students.Add(student);
  }

  // Hiển thị danh sách sinh viên
  public void DisplayStudents()
  {
    foreach (Student student in students)
    {
      Console.WriteLine(student.ToString());
    }
  }
}

// Chương trình chính
public class Program
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    StudentManager studentManager = new StudentManager();

    // Thêm sinh viên vào danh sách
    studentManager.AddStudent(new Student { Name = "Nguyen Van A", Id = 123456, Major = "Computer Science" });
    studentManager.AddStudent(new Student { Name = "Tran Thi B", Id = 789012, Major = "Mathematics" });

    // Hiển thị danh sách sinh viên
    studentManager.DisplayStudents();

    Console.ReadKey();
  }
}

Trong chương trình trên, lớp Student đại diện cho thông tin của một sinh viên bao gồm tên, mã sinh viên và chuyên ngành. Lớp StudentManager quản lý danh sách sinh viên bao gồm các phương thức để thêm sinh viên vào danh sách và hiển thị danh sách sinh viên. Trong chương trình chính, chúng ta tạo một đối tượng StudentManager, thêm hai sinh viên vào danh sách và hiển thị danh sách đó ra màn hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *