Viết chương trình quản lý điểm với C#

Quản lý điểm sinh viên

Để quản lý điểm của sinh viên trong C#, chúng ta cần tạo một lớp để đại diện cho sinh viên và một lớp để quản lý danh sách các sinh viên cùng với điểm số của họ. Sau đây là một ví dụ về chương trình quản lý điểm của sinh viên trong C#:

using System;
using System.Collections.Generic;

// Lớp đại diện cho sinh viên
public class Student
{
  public string Name { get; set; }
  public int Id { get; set; }
  public string Major { get; set; }
  public Dictionary<string, double> Scores { get; set; }

  // Phương thức tính điểm trung bình
  public double CalculateAverageScore()
  {
    double sum = 0;
    foreach (double score in Scores.Values)
    {
      sum += score;
    }
    return sum / Scores.Count;
  }

  public override string ToString()
  {
    string scoreString = "";
    foreach (string subject in Scores.Keys)
    {
      scoreString += $"{subject}: {Scores[subject]}\n";
    }
    return $"Name: {Name}\nID: {Id}\nMajor: {Major}\nScores:\n{scoreString}Average Score: {CalculateAverageScore()}\n";
  }
}

// Lớp quản lý danh sách sinh viên và điểm số của họ
public class ScoreManager
{
  private List<Student> students = new List<Student>();

  // Thêm sinh viên và điểm số vào danh sách
  public void AddStudent(Student student)
  {
    students.Add(student);
  }

  // Hiển thị danh sách sinh viên và điểm số của họ
  public void DisplayStudents()
  {
    foreach (Student student in students)
    {
      Console.WriteLine(student.ToString());
    }
  }
}

// Chương trình chính
public class Program
{
  public static void Main(string[] args)
  {
    ScoreManager scoreManager = new ScoreManager();

    // Tạo hai sinh viên và thêm điểm số của họ vào danh sách
    Student student1 = new Student { Name = "Nguyen Van A", Id = 123456, Major = "Computer Science", Scores = new Dictionary<string, double> { { "Math", 8.5 }, { "Programming", 7.0 }, { "Database", 9.0 } } };
    scoreManager.AddStudent(student1);

    Student student2 = new Student { Name = "Tran Thi B", Id = 789012, Major = "Mathematics", Scores = new Dictionary<string, double> { { "Calculus", 9.0 }, { "Linear Algebra", 8.5 }, { "Statistics", 7.5 } } };
    scoreManager.AddStudent(student2);

    // Hiển thị danh sách sinh viên và điểm số của họ
    scoreManager.DisplayStudents();

    Console.ReadKey();
  }
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *