Viết chương trình cho phép tính trung bình cộng của bốn số vs Pascal

Lập trình Pascal

Hướng dẫn:

– Nhập bốn số vào bốn biến a, b, c, d

– Trung bình cộng của a, b, c, d bằng (a + b + c + d)/4.

Program TB_Cong_4_So;
uses crt;
Var a, b, c, d: real;
Begin
   Clrscr;
   Write('Nhap so thu nhat:');readln(a);
   Write('Nhap so thu hai:');readln(b);
   Write('Nhap so thu ba:');readln(c);
   Write('Nhap so thu tu:');readln(d);
   Writeln('Trung binh cong: ',(a+b+c+d)/4):10:2);
   Readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *