Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023
Trang chủLập trình từ A-ZLập trình PascalTính trung bình nhân của 4 số với Pascal

Tính trung bình nhân của 4 số với Pascal

Bài toán. Viết chương trình cho phép tính trung bình nhân của bốn số với điều kiện chỉ được sử dụng hai biến.

Hướng dẫn:

– Dùng một biến S có giá trị ban đầu bằng 1.

– Dùng một biến để nhập số.

– Sau khi nhập một số nhân ngay vào biến S.

– Trung bình nhân bốn số là căn bậc 4 tích của chúng (Dùng hai lần căn bậc hai).

Program TB_nhan;
uses crt;
Var a, S: real;
Begin
  clrscr;
  S:=1;
  Write('Nhap so thu nhat: '); readln(a); S:=S*a;
  Write('Nhap so thu hai: '); readln(a); S:=S*a;
  Write('Nhap so thu ba: '); readln(a); S:=S*a;
  Write('Nhap so thu tu: '); readln(a); S:=S*a;
  Write('Trung binh nhan cua bon so la:',sqrt(sqrt(s)));
  readln
End.
XEM THÊM
Dịch vụ thiết kế slide

NGẪU NHIÊN