Tính trung bình nhân của 4 số với Pascal

104
Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình cho phép tính trung bình nhân của bốn số với điều kiện chỉ được sử dụng hai biến.

Hướng dẫn:

– Dùng một biến S có giá trị ban đầu bằng 1.

– Dùng một biến để nhập số.

– Sau khi nhập một số nhân ngay vào biến S.

– Trung bình nhân bốn số là căn bậc 4 tích của chúng (Dùng hai lần căn bậc hai).

Program TB_nhan;
uses crt;
Var a, S: real;
Begin
  clrscr;
  S:=1;
  Write('Nhap so thu nhat: '); readln(a); S:=S*a;
  Write('Nhap so thu hai: '); readln(a); S:=S*a;
  Write('Nhap so thu ba: '); readln(a); S:=S*a;
  Write('Nhap so thu tu: '); readln(a); S:=S*a;
  Write('Trung binh nhan cua bon so la:',sqrt(sqrt(s)));
  readln
End.