Tính diện tích tam giác với Pascal

6
Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình tính diện tích của tam giác có ba cạnh là a,b,c (được nhập từ bàn phím)

Code tham khảo:

Program TAM_GIAC;
uses crt;
Var a,b,c,p,S: real;
Begin
   clrscr;
   Write('Nhap canh a:');readln(a);
   Write('Nhap canh b:');readln(b);
   Write('Nhap canh c:');readln(c);
   p:=(a+b+c)/2;
   S:= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
   Write('Dien tich tam giac la:',s:10:2);
   readln
end.