Tính diện tích tam giác với Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình tính diện tích của tam giác có ba cạnh là a,b,c (được nhập từ bàn phím)

Code tham khảo:

Program TAM_GIAC;
uses crt;
Var a,b,c,p,S: real;
Begin
   clrscr;
   Write('Nhap canh a:');readln(a);
   Write('Nhap canh b:');readln(b);
   Write('Nhap canh c:');readln(c);
   p:=(a+b+c)/2;
   S:= sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));
   Write('Dien tich tam giac la:',s:10:2);
   readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *