Tính tổng dãy số chẵn với Python

Lập trình Python

Bài toán. Cho số nguyên dương n. Tính tổng 2022 + 2 + 4 + 6 + … + 2n. Ví dụ: 

TONG.INP

TONG.OUT

20

2442

Code tham khảo:

fin = open("TONG.INP","r")
fout = open("TONG.OUT","w")
m = fin.readline()
n = int(m)
tong = 2022
for i in range(1, 2*n+1):
    if i % 2 == 0:
        tong += i
fout.write(str(tong))
fin.close
fout.close

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *