Tính tổng các số nguyên dương liên tiếp từ 1 đến n

Lập trình Python

Bài toán. Cho số nguyên dương n. Tính tổng 1 + 2 + 3 + … + n. Ví dụ: 

TONG.INP

TONG.OUT

10

55

Code tham khảo:

fin = open("TONG.INP","r")
fout = open("TONG.OUT","w")
m = fin.readline()
n = int(m)
tong = 0
for i in range(1, n+1):
    tong += i
fout.write(str(tong))
fin.close
fout.close

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *