Tính tổng các chữ số của số nguyên lớn

Lập trình C++

Yêu cầu của bài toán: Tính tổng các chữ số của số nguyên dương n (n <= 1018)

Ví dụ: n = 315. Kết quả: 9

Lưu ý: Với bài toán này với số lượng chữ số lên tới 18 số, trong Pascal ta cần khai báo dữ liệu kiểu int64, còn với C++ ta khai báo kiểu dữ liệu int64_t.

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  freopen("NCOUNT.INP", "r", stdin);
  freopen("NCOUNT.OUT", "w", stdout);
  int64_t n;
  cin >> n;
  int64_t T = 0;
  while (n != 0) {
    T += n % 10;
    n /= 10;
  }
  cout << T;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *