Tính số chữ số của các số nguyên dương liên tiếp

Lập trình C++

Yêu cầu của bài toán: Viết các số nguyên liên tiếp từ 1 đến n (n <= 106) Hãy cho biết tổng số có bao nhiêu chữ số trong dãy này?

Ví dụ: n = 10. Viết liên tiếp ta được dãy số: 12345678910. Tổng số chữ số đã viết là: 11

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int dem(long so) {
  int T = 0;
  while (so != 0) {
    so /= 10;
    T++;
  }
  return T;
}
int main() {
  long a;
  freopen("DCOUNT.INP", "r", stdin);
  freopen("DCOUNT.OUT", "w", stdout);
  cin >> a;
  int T = 0;
  for (int i = 1; i <= a; i++) {
    T += dem(i);
  }
  cout << T;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *