Tính số lượng chữ số đã viết với Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Một bạn học sinh viết các số nguyên dương liên tiếp từ 1 tới N lên bảng. Hãy cho biết bạn học sinh này đã viết được bao nhiêu chữ số. Biết N ≤ 106.
Ví dụ: N = 10
Kết quả: 11

Code tham khảo:

var
n, i, res: longint;
st: string;
const
fi = 'DCOUNT.INP';
fo = 'DCOUNT.OUT';
begin
assign(input,fi); reset(input);
assign(output,fo); rewrite(output);
readln(n);
for i:=1 to n do
begin
str(i,st);
res := res + length(st);
end;
write(res);
close(input); close(output);
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *