Số trung bình cộng có mặt trong 4 số nguyên

Lập trình C++

Bài toán. Thảo ghi lên bảng 4 số nguyên bất kì. Sau đó Thảo muốn biết trong 4 số trên, có số nào là số trung bình cộng hay không? Nếu có ghi ra 1 ngược lại ghi ra -1. Biết số trung bình cộng bằng tổng 4 số đó chia cho 4.

Ví dụ:  

NUMBER.INP

NUMBER.OUT

4 6 7 8

-1

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
  freopen("NUMBER.INP","r",stdin);
  freopen("NUMBER.OUT","w",stdout);
  int a, b, c, d;
  cin >> a >> b >> c >> d;
  float tb = (float)(a+b+c+d)/4;
  if(tb==a || tb==b || tb==c || tb==d)
    cout << 1;
  else cout << -1;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *