Tìm ƯCLN của n số nguyên

Lập trình C++

Bài toán: Cho dãy số nguyên với n phần tử (n <= 106). Tìm ước chung lớn nhất của n số nguyên

Với bài toán này, bạn có thể tham khảo code sau đây:

#include <iostream>
using namespace std;
int uc(int a, int b) {
  if(a == 0 || b == 0) { return a;}
  while (a!=b){
    if (a > b) {a -= b;}
    else {b -= a;}
  }
  return a;
}
int UCLN(int a[], int n) {
  if (n == 1) return a[0];
  else return uc(a[n-1],UCLN(a, n-1));
}
int main() {
  freopen("GCD.INP","r",stdin);
  freopen("GCD.OUT","w",stdout);
  int n, a[1000];
  cin >> n;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
  cout << UCLN (a, n);
  return 0;
}

Cách 2: Chúng ta có thể sử dụng vòng lặp để xác định UCLN của n số nguyên. Tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int uc(int a, int b) {
  if(a == 0 || b == 0) { return a;}
  while (a!=b){
    if (a > b) {a -= b;}
    else {b -= a;}
  }
  return a;
}
int UCLN(int a[], int n) {
  int u = a[0];
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    u = uc(u, a[i]);
  }
  return u;
}
int main() {
  freopen("GCD.INP","r",stdin);
  freopen("GCD.OUT","w",stdout);
  int n, a[1000];
  cin >> n;
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    cin >> a[i];
  }
  cout << UCLN (a, n);
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *