Bài toán về số Fibonacci (tổng hợp một số dạng toán)

Lập trình C++

Bài toán. Số Fibonacci:

a) Tìm số Fibonacci thứ n (n <= 40)

b) Tìm các số Fibonacci nhỏ hơn hoặc bằng n.

c) Tìm các số Fibonacci nằm trên đoạn [m, n].

d) Tìm các số vừa là số Fibonacci vừa là số nguyên tố trên đoạn [m, n].

Yêu cầu: Nhập vào số n. Trong file đầu ra ghi 4 kết quả như trên. Ví dụ: 

FIBONACCI.INP

FIBONACCI.OUT

3 40

102334155

1 1 2 3 5 8 13 21 34

5 8 13 21 34

5 13

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int nguyenTo(int n) {
  if (n < 2) return 0;
  int i;
  int s = sqrt(n);
  for (i = 2; i <= s; i++) {
    if (n % i == 0) {
      return 0;
    }
  }
  return 1;
}
int Fibonacci(int n) {
  int a1 = 1, a2 = 1;
  if (n == 1 || n == 2) return 1;
  int i = 3, a;
  while (i <= n) {
    a = a1 + a2;
    a1 = a2;
    a2 = a;
    i++;
  }
  return a;
}
int main() {
  freopen("FIBONACCI.INP","r",stdin);
  freopen("FIBONACCI.OUT","w",stdout);
  int m, n, i = 0;
  cin >> m >> n;
  // So Fibonacci thu n:
  cout << Fibonacci(n) << endl;
  // So Fibonacci < n:
  for (i = 0; i < n; i++) {
    if (Fibonacci(i) < n) cout << Fibonacci(i) << " ";
  }
  cout << endl;
  // So Fibonacci nam trong doan [m,n]:
  for (i = 0; i < n; i++) {
    if (Fibonacci(i) > m && Fibonacci(i) < n)
      cout << Fibonacci(i) << " ";
  }
  cout << endl;
  // So Fibonacci vua la so nguyen to doan [m,n]:
  i = m;
  while (Fibonacci(i) < n) {
    int fi = Fibonacci(i);
    if(nguyenTo(fi)) {
      if (fi > m)
        cout << fi << " ";
    }
    i++;
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *