Ghép thành số lớn nhất từ 2 chữ số đã cho với Python

Lập trình Python

Bài toán. Nhập 2 số nguyên a, b có giá trị trong đoạn [0, 9]. Bình ghép nó thành số có hai chữ số. Tìm số lớn nhất mà Bình có thể có được. Ví dụ:

MAX.INP

MAX.OUT

6 8

86

Code tham khảo:

fin = open("MAX.INP","r")
fout = open("MAX.OUT","w")
m = fin.readline()
n = m.split()
a, b = int(n[0]), int(n[1])
c = 10*a + b
d = 10*b + a
fout.write(str(max(c,d)))
fin.close
fout.close

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *