Với một số thao tác cơ bản đã được học, bạn có thể dễ dàng vẽ khối lập phương 3D bằng phần mềm Adobe Illustrator.