Tăng giảm 2 số nguyên theo điều kiện với Python

Lập trình Python

Bài toán. Nhập 2 số nguyên dương a, b. Nếu a là số chẵn thì giảm a đi một nửa và tăng b gấp đôi. Ngược lại, nếu a là số lẻ thì tăng a một đơn vị và tăng b thêm một lượng là a. Ví dụ:

TANGGIAM.INP

TANGGIAM.OUT

4 5

2 10

Code tham khảo:

fin = open("TANGGIAM.INP","r")
fout = open("TANGGIAM.OUT","w")
line = fin.readline()
lt = line.split()
a, b = int(lt[0]), int(lt[1])
if a % 2 == 0:
    a = int(a / 2)
    b = b * 2
else:
    a += 1
    b += a
fout.write(str(a) + " " + str(b))
fin.close()
fout.close()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *