Chuẩn hóa xâu, tách họ và tên

Lập trình C++

Bài toán. Chuẩn hóa xâu s nhập vào. Yêu cầu:

          – Xóa tất cả dấu cách thừa

          – Thay các ký tự đầu mỗi từ bằng chữ IN HOA

          – Tách ra: Họ và tên đệm trên 1 dòng, tên trên một đòng.

Ví dụ:

CHUANE.INP

CHUANE.OUT

    dO    truNg    tHanh

Do Trung

Thanh

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
string s;
void chuanXau() {
  while(s.find(" ") >= 0) {
    int p = s.find(" ");
    if(p >= 0)
      s.erase(p,1);
    else break;
  }
  if(s[0] == ' ')
    s.erase(0,1);
  if(s[s.length()-1] == ' ')
    s.erase(s.length(),1);
}
void chuHoa() {
  for(int i=1; i<=s.length()-1; i++)
    if(s[i] >= 'A' && s[i] <= 'Z')
      s[i] += 32;
  if(s[0] >= 'a' && s[0] <= 'z')
    s[0] -= 32;
  for(int i=1; i<=s.length()-1; i++)
    if(s[i] == ' ' && s[i+1] >= 'a' && s[i+1] <= 'z')
      s[i+1] -= 32;
}

int main() {
  freopen("CHUANE.INP","r",stdin);
  freopen("CHUANE.OUT","w",stdout);
  getline(cin, s);
  chuanXau();
  chuHoa();
  string s2 = "";
  int i = s.length()-1;
  while(s[i] != ' ') {
    s2 = s[i] + s2;
    s.erase(i,1);
    if(s[i] == ' ') break;
    i--;
  }
  cout << s << endl << s2;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *