Nhập, xuất, định dạng dữ liệu trong python

Trong Python, bạn có thể nhập, xuất và định dạng dữ liệu bằng nhiều cách khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ cơ bản:

Nhập dữ liệu: Bạn có thể nhập dữ liệu từ bàn phím bằng cách sử dụng hàm input(). Ví dụ:

name = input("Nhập tên của bạn: ")
print("Xin chào, " + name)

Xuất dữ liệu: Bạn có thể sử dụng hàm print() để xuất dữ liệu ra màn hình. Ví dụ:

print("Chào mừng đến với Python!")

Định dạng dữ liệu: Bạn có thể sử dụng các chuỗi định dạng để định dạng dữ liệu khi xuất ra màn hình. Ví dụ:

name = "John"
age = 30
print("Tên của tôi là %s và tôi %d tuổi." % (name, age))

Ngoài ra, Python cũng hỗ trợ các định dạng dữ liệu khác như JSON, XML, CSV, v.v. Bạn có thể sử dụng các thư viện có sẵn để đọc và ghi các định dạng này. Ví dụ, để đọc file CSV, bạn có thể sử dụng thư viện csv như sau:

import csv

with open('file.csv', 'r') as file:
  reader = csv.reader(file)
  for row in reader:
    print(row)

Định dạng số: Bạn có thể định dạng các số khi xuất ra màn hình bằng cách sử dụng các chuỗi định dạng phù hợp. Ví dụ:

x = 3.14159
print("Giá trị của x là: %.2f" % x)

Kết quả sẽ là “Giá trị của x là: 3.14”. Trong ví dụ này, %f là định dạng số thực, %.2f là định dạng số thực với hai chữ số thập phân sau dấu phẩy.

Định dạng chuỗi: Bạn có thể định dạng các chuỗi khi xuất ra màn hình bằng cách sử dụng các chuỗi định dạng phù hợp. Ví dụ:

name = "John"
age = 30
print("Tên của tôi là {0} và tôi {1} tuổi.".format(name, age))

Kết quả sẽ là “Tên của tôi là John và tôi 30 tuổi.”. Trong ví dụ này, {0}{1} là các vị trí để đặt giá trị của biến nameage.

Đọc và ghi file: Bạn có thể đọc và ghi các file trong Python bằng cách sử dụng các hàm có sẵn. Ví dụ:

# Đọc nội dung file
with open("file.txt", "r") as f:
  content = f.read()
  print(content)

# Ghi nội dung vào file
with open("file.txt", "w") as f:
  f.write("Hello, world!")

Trong ví dụ trên, with open("file.txt", "r") được sử dụng để đọc file và with open("file.txt", "w") được sử dụng để ghi nội dung vào file.

Đây là một số cách cơ bản để nhập, xuất và định dạng dữ liệu trong Python. Có rất nhiều cách khác để làm việc với dữ liệu trong Python, tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu cụ thể của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *