Liệt kê và tính tổng các ước nguyên dương của n

Lập trình C++

Bài toán. Nhập n. Liệt kê và tính tổng các ước nguyên dương của n. Ví dụ:  

UND.INP

UND.OUT

24

1 2 3 4 6 8 12 24

60

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
  freopen("UND.INP","r",stdin);
  freopen("UND.OUT","w",stdout);
  int n;
  cin >> n;
  int tong = 0;
  for (int i = 1; i <= n; i++) {
    if (n % i == 0) {
      tong += i;
      cout << i << " ";
    }
  }
  cout << endl << tong;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *