Số nguyên tố thỏa mãn là tổng của hai số chính phương

Lập trình C++

Bài toán. Những số nguyên tố chia cho 4 dư 1 thì luôn biểu diễn được dưới dạng tổng của 2 số chính phương. Nhập số n, kiểm tra xem n có là số nguyên tố hay không? Nếu thỏa mãn ghi ra hai số chính phương có tổng bằng n. Ngược lại, ghi ra -1. Ví dụ: 

BDNT.INP

BDNT.OUT

61

25 36

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int nguyenTo(int n) {
  if (n < 2) return 0;
  for (int i = 2; i <= sqrt(n); i++) {
    if (n % i == 0) return 0;
  }
  return 1;
}
int cp(int n) {
  if ((float)sqrt(n) == (int)sqrt(n))
    return 1;
  else return 0;
}
int main() {
  freopen("BDNT.INP","r",stdin);
  freopen("BDNT.OUT","w",stdout);
  int n;
  cin >> n;
  if(nguyenTo(n)) {
    if (n % 4 == 1 || n == 2) {
      int a = 1;
      while (!cp(a) || !cp(n-a)) {
        a++;
      }
      cout << a << " " << n-a;
    } else cout << -1;
  } else cout << -1;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *