Bài toán tính tổng dãy số trong C++

Lập trình C++

Bài 1. Cho số nguyên dương n. Tính tổng 1 + 2 + 3 + … + n. Ví dụ:  

TONG.INP

TONG.OUT

10

55

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
  freopen("TONG.INP","r",stdin);
  freopen("TONG.OUT","w",stdout);
  int n;
  cin >> n;
  int tong = 0;
  for (int i=1; i<=n; i++) {
    tong += i;
  }
  cout << tong;
  return 0;
}

Bài 2. Cho số nguyên dương n. Tính tổng 2022 + 2 + 4 + 6 + … + 2n. Ví dụ:  

TONG.INP

TONG.OUT

20

2442

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
  freopen("TONG.INP","r",stdin);
  freopen("TONG.OUT","w",stdout);
  int n;
  cin >> n;
  int tong = 2022;
  for (int i=1; i<=2*n; i++) {
    if (i%2 == 0) tong += i;
  }
  cout << tong;
  return 0;
}

Bài 3. Cho số nguyên dương n. Tính tổng 1 + 3 + 5 +… + (2n-1) . Ví dụ:  

TONG.INP

TONG.OUT

50

2500

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
  freopen("TONG.INP","r",stdin);
  freopen("TONG.OUT","w",stdout);
  int n;
  cin >> n;
  int tong = 0;
  for (int i=1; i<=(2*n-1); i+=2) {
    tong += i;
  }
  cout << tong;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *