Kiểm tra 3 số nguyên có phải là 3 cạnh của một tam giác với Python

Lập trình Python

Bài toán. Cho số 3 nguyên dương. Dũng muốn biết 3 số này có là độ dài ba cạnh của một tam giác hay không? Nếu có ghi ra diện tích của tam giác đó. Nếu không ghi ra -1. Ví dụ: 

TAMGIAC.INP

TAMGIAC.OUT

3 4 5

6

Code tham khảo:

import math
fin = open("TAMGIAC.INP","r")
fout = open("TAMGIAC.OUT","w")
m = fin.readline()
n = m.split()
a, b, c = int(n[0]),int(n[1]),int(n[2])
if a+b>c and b+c>a and a+c>b:
    p = (a+b+c)/2
    fout.write(str(math.sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c))))
else:
    fout.write("-1")
fin.close
fout.close

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *