Kiểm tra số n có phải là số nguyên tố không với Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình xét xem một số n có phải là số nguyên tố không?

Thuật toán:

– Nếu n không chia hết mọi số i có giá trị từ 2 đến n – 1  thì n là số nguyên tố.

– Sử dụng biến ok có kiểu boolean và có giá trị ban đầu là true.

– Cho biến i chạy từ 2 đến n – 1. Xét n mod i. Nếu bằng 0 thì gán ok = false. Ngược lại vẫn để nguyên ok.

Program NguyenTo;
uses crt;
var n, i: integer;
  ok: boolean;
begin
  ok:=true;
  write('Nhap n: ');readln(n);
  for i:= 2 to n - 1 do 
   if n mod i = 0 then 
     ok :=false;
  if ok then write(n,' la so nguyen to')
  else write(n, ' khong la so nguyen to');
  readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *