In ra các số lẻ nhỏ hơn n với Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán: Viết chương trình in ra các số lẻ nhỏ hơn hoặc bằng số nguyên dương n ( Với n được nhập). Yêu cầu nhập lại nếu n <=0

Thuật toán:

– Sử dụng kiến thức số lẻ đầu tiên bằng 1. Số lẻ sau bằng số trước cộng với 2.

–  Cho biến i có giá trị ban đầu bằng 1.

–  Dùng vòng lặp while do với điều kiện i < n và công việc bên trong là in i và tăng i lên 2.

Program In_So_Le;
uses crt;
var i,n:integer;
begin
   clrscr;
   Repeat
   write('Nhap so n: ');readln(n);
   until n>0;
   i:=1;
   while i<=n do
   begin
      write(i:3,', ');
      i:=i+2;
   end;
   readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *