In bảng cửu chương với Pascal

Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình in bảng cửu chương từ 1 đến n (với n nhập từ bàn phím)

Code tham khảo:

Program bangCuuChuong;
uses crt;
var n, i : integer;
begin
  clrscr;
  write('Nhap n: '); readln(n);
  for i:= 1 to 9 do 
    writeln(n,' x ', i, ' = ', n*i);
  readln
end.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *