Kiểm tra một số chính phương – Tìm số chính phương dạng 22ab

Lập trình C++

Bài toán. Nhập số n, kiểm tra xem n có là số chính phương không? Tìm tất cả các số chính phương dạng  22ab. Ví dụ: 

FIBONACCI.INP

FIBONACCI.OUT

25

1

2209

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int cp(int n) {
  if ((float)sqrt(n) == (int)sqrt(n))
    return 1;
  else return 0;
}
int main() {
  freopen("SOCP.INP","r",stdin);
  freopen("SOCP.OUT","w",stdout);
  int n;
  cin >> n;
  if(cp(n)) cout << 1 << endl;
  else cout << 0 << endl;
  for (int a = 0; a < 10; a++) {
    for (int b = 0; b < 10; b++) {
      int c = 2200 + 10*a + b;
      if (cp(c)) cout << c << " ";
    }
  }
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *