Tìm ước chung lớn nhất, Bội chung nhỏ nhất của hai số a, b

Lập trình C++

Bài toán. Tìm ước chung lớn nhất, Bội chung nhỏ nhất của hai số a, b. Yêu cầu: Nhập vào hai số nguyên dương a, b, kết quả xuất ra theo thứ tự là ƯCLN và BCNN của hai số a và b. Ví dụ: 

UCBC.INP

UCBC.OUT

24 30

6 120

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int uc(int a, int b) {
  if(a == 0 || b == 0) { return a;}
  while (a!=b){
    if (a > b) {a -= b;}
    else {b -= a;}
  }
  return a;
}
int main() {
  freopen("UCBC.INP","r",stdin);
  freopen("UCBC.OUT","w",stdout);
  int a, b;
  cin >> a >> b;
  cout << uc(a, b) << " " << a*b / uc(a, b);
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *