Kiểm tra 1 số là trung bình cộng của 4 số còn lại với Python

Lập trình Python

Bài toán. Thảo ghi lên bảng 4 số nguyên bất kì. Sau đó Thảo muốn biết trong 4 số trên, có số nào là số trung bình cộng của 4 số hay không? Nếu có ghi ra 1 ngược lại ghi ra -1. Biết số trung bình cộng bằng tổng 4 số đó chia cho 4.

Ví dụ: 

NUMBER.INP

NUMBER.OUT

4 6 7 8

-1

Code tham khảo:

fin = open("NUMBER.INP","r")
fout = open("NUMBER.OUT","w")
m = fin.readline()
n = m.split()
a, b, c, d = int(n[0]),int(n[1]),int(n[2]),int(n[3])
tbc = (a + b + c + d) / 4
if tbc==a or tbc==b or tbc==c or tbc==d:
    fout.write("1")
else:
    fout.write("-1")
fin.close
fout.close

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *