Trong bài giảng này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách hiển thị ngày tháng năm lên trình duyệt bằng Javascript. Ở đây, các bạn sẽ được thực hành thêm phần khai báo Class Date() của JavaScript và đặc biệt là cách khai báo và sử dụng mảng trong JavaScript.