Trong Video này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng javascript để xây dựng một div quảng cáo ở dưới cuối trang bằng javascript và CSS.