Bắt đầu từ video này, chúng tôi sẽ xây dựng một tut bài giảng về lập trình javascript. Đây là một nội dung quan trọng trong việc biên tập và thiết kế website.