Đây là nội dung mở đầu về thiết kế Menu với Class Nav trong Bootstrap CSS FrameWork. Trong thiết kế Web thì thiết kế Menu giữ một vai trò hết sức quan trọng.