Giải và biện luận phương trình bậc nhất ax + b = 0

Lập trình C++

Bài 7. Nhập a, b nguyên. Hãy giải và biện luận phương trình ax + b = 0.

 • Nếu vô nghiệm thông báo None.
 • Nếu vô số nghiệm thông báo Multiple.
 • Nếu có nghiệm, đưa ra dạng x = -b / a;

Ví dụ:

PTBN.INP

PTBN.OUT

0 6

None

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
  freopen("PTBN.INP","r",stdin);
  freopen("PTBN.OUT","w",stdout);
  int a, b;
  cin >> a >> b;
  if (a == 0)
    if (b == 0) cout << "Multiple";
    else cout << "None";
  else cout << (float)-b / a;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *