Ghép hai chữ số thành số có 2 chữ số lớn nhất

670
Lập trình C++

Nhập 2 số nguyên a, b có giá trị trong đoạn [0, 9]. Bình ghép nó thành số có hai chữ số. Tìm số lớn nhất mà Bình có thể có được. Ví dụ:

MAX.INP

MAX.OUT

6 8

86

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
  freopen("MAX.INP","r",stdin);
  freopen("MAX.OUT","w",stdout);
  int a, b, c, d;
  cin >> a >> b;
  c = 10*a + b;
  d = 10*b + a;
  int max = c;
  if (max < d) max = d;
  cout << max;
  return 0;
}