Tìm giá trị lớn nhất trong 2, 3, 4 số nguyên

Lập trình C++

Bài toán 1. Nhập số nguyên a và b. Tìm giá trị lớn nhất của a, b. Ví dụ:

MAX.INP

MAX.OUT

39 90

90

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
  freopen("MAX.INP","r",stdin);
  freopen("MAX.OUT","w",stdout);
  int a, b;
  cin >> a >> b;
  int max = a;
  if (max < b) max = b;
  cout << max;
  return 0;
}

Bài toán 2. Nhập số nguyên a, b, c. Tìm giá trị lớn nhất của a, b và c. Ví dụ:

MAX.INP

MAX.OUT

35 46 25

46

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
  freopen("MAX.INP","r",stdin);
  freopen("MAX.OUT","w",stdout);
  int a, b, c;
  cin >> a >> b >> c;
  int max = a;
  if (max < b) max = b;
  if (max < c) max = c;
  cout << max;
  return 0;
}

Bài 5. Nhập số nguyên a, b, c, d. Tìm giá trị lớn nhất của a, b, c, d. Ví dụ:

MAX.INP

MAX.OUT

27 45 22 36

45

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
int main() {
  freopen("MAX.INP","r",stdin);
  freopen("MAX.OUT","w",stdout);
  int a, b, c, d;
  cin >> a >> b >> c >> d;
  int max = a;
  if (max < b) max = b;
  if (max < c) max = c;
  if (max < d) max = d;
  cout << max;
  return 0;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *