Tính độ dài và sắp xếp xâu ký tự

Lập trình C++

Bài toán.  Cho một xâu ký tự s. Yêu cầu: Ghi lại, tính độ dài xâu và sắp xếp lại các ký tự trong xâu s. Ví dụ:

STRING.INP

STRING.OUT

ABEHGCDVIM

ABEHGCDVIM

10

ABCDEGHIMV

Code tham khảo:

#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main() {
  freopen("STRING.INP","r",stdin);
  freopen("STRING.OUT","w",stdout);
  string s;
  char temp;
  cin >> s;
  cout << s << endl;
  int m = s.length();
  cout << s.length() << endl;
  for(int i=1; i<=m-2; i++)
    for(int j=i+1;j<=m-1;j++)
      if(s[i] > s[j]) {
        temp = s[i];
        s[i] = s[j];
        s[j] = temp;
      }
  for(int i=0;i<=m-1;i++) cout<<s[i];
  return 0;
}

One thought on “Tính độ dài và sắp xếp xâu ký tự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *