Bài 1. Làm quen với Visual Studio, Cách sử dụng biến, hằng, toán tử

C# (đọc là “C thăng” hay “C sharp” (“xi-sáp”)) là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft, là phần khởi đầu cho kế hoạch .NET của họ. Tên của ngôn ngữ bao gồm ký tự thăng theo Microsoft nhưng theo ECMA là C#, chỉ bao gồm dấu số thường. Microsoft phát triển C# dựa trên C++ và Java. C# được miêu tả là ngôn ngữ có được sự cân bằng giữa C++, Visual Basic, Delphi và Java.

Trong Video đầu tiên, chúng ta sẽ được làm quen với Visual Studio 2015 và ngôn ngữ C# cơ bản với cách khai báo biến, hằng và các toán tử. Trong nội dung này chúng tôi chỉ đề cập đến một ví dụ đơn giản mở đầu cho Tut Videos về lập trình cơ bản với ngôn ngữ C#.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *