Trong Video này chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về cấu trúc rẽ nhánh if… else và switch… case. Còn cấu trúc if… elseif… else sẽ được sử dụng trong quá trình các video tiếp theo. Ở đây, chúng ta mới chỉ bắt đầu với những ví dụ cơ bản đầu tiên về lập trình C# để các bạn làm quen và tập các kỹ năng cơ bản đầu tiên để dần dần hướng tới lập trình Windows Form và lập trình Web.