Tìm các số hoàn chỉnh nhỏ hơn n với Pascal

62
Lập trình Pascal

Bài toán. Viết chương trình tìm các số hoàn chỉnh nhỏ hơn n (Với n được nhập từ bàn phím).

Thuật toán:

          Cho biến i chạy từ 1 đến n. Xét i. Nếu nó là số hoàn chỉnh thì in ra.

Code tham khảo:

Program soHoanChinhNhoHonN;
uses crt;
Var S, n, i,j: longint;
Begin
  clrscr;
  Write('Nhap so n ='); readln(n);
  For i:=1 to n do
  Begin
   S:=0;
   For j:=1 to i do if i mod j = 0 then S:=S+j;
   if S = 2*i then write(i:6,',');
  end;
  readln
end.