Liệt kê các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 5 nhỏ hơn n

952
Lập trình C++

Bài 3. Nhập số nguyên dương n. Liệt kê các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 5 nhỏ hơn hoặc bằng n. Ví dụ:  

LIETKE.INP

LIETKE.OUT

25

3 6 9 12 18 21 24

Code tham khảo:

#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
  freopen("LIETKE.INP","r",stdin);
  freopen("LIETKE.OUT","w",stdout);
  int n;
  cin >> n;
  for (int i=1; i<=n; i++) {
    if(i%5!=0 && i%3==0) cout << i << " ";
    if (i%36==0) cout << endl;
  }
  return 0;
}