Trong phần tiếp theo, chúng tôi xin chia sẻ với các bạn thêm một phương pháp nữa để giúp các bạn có thể xử lý dữ liệu. Cụ thể ở đây là chúng ta sử dụng LinQ to Sql để xử lý các stored procedure đã xây dựng trong những bài học trước. Trên cơ sở này sẽ giúp các bạn có cái nhìn rõ hơn về các cách khác nhau có thể xử lý dữ liệu trên ngôn ngữ lập trình C#.